Třídit odpad bez omylu už mohou i nevidomí

Koncem roku 2016 přišla společnost OZO Ostrava se dvěma aktivitami, které by měly usnadnit Ostravanům třídění plastů, skla a papíru. Tím prvním je označení vybraných kontejnerů na separaci štítky pro nevidomé, druhým je opětovné rozdávání tašek na třídění – tentokrát za přivezení odpadu do sběrných dvorů.

Pošlete video emailem

Vložte si video do Vašich stránek

Zobrazit kód
Tuto část kódu vložte mezi tagy BODY
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js" integrity="sha256-BbhdlvQf/xTY9gja0Dq3HiwQF8LaCRTXxZKRutelT44=" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript" src="http://tv.ozoostrava.cz/js/flowplayer/flowplayer.min.js"></script> <link href="http://tv.ozoostrava.cz/js/flowplayer/skin/minimalist.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="flowplayer" data-embed="false" style="width: 512px; height: 288px;" data-ratio="0.5625"> <video autoplay> <source type="video/mp4" src="http://light.polar.cz/videa/tv-ozo/videa/publikovano/eko_ozo_hd_pro_ozo_lq.mp4"> </video> </div>