Ostraváci třídí odpad

Ostraváci třídí odpad, stanoviště najdou na každé druhé ulici.

Více než 1100 stanovišť k třídění odpadu mají od letošního června obyvatelé města Ostravy. Znamená to, že takzvaná separační hnízda mohou Ostravané najít v průměru v každé druhé ulici. Společnost OZO Ostrava přispěla na vybudování zpevněných stanovišť městským obvodům darem ve výši 17 a půl milionu korun. I díky tomu třídí Ostravané dvakrát tolik odpadu než v roce 2006.

Každý Ostravan tak může pohodlně odpad třídit. „Jedním z našich hlavních cílů je zpřístupnit třídění odpadů všem ve městě a zdůraznit, jak je separace pro životní prostředí důležitá. Nyní už jsme proto většinu separačních hnízd ve městě dobudovali tak, aby kontejnery nepřekážely občanům, ale zároveň byly bezpečně přístupné pro svozovou techniku,“ popsal snahu společnosti OZO Ostrava její ředitel Ing. Karel Belda. K 30. 6. 2010 je v Ostravě dokončeno 806 kompletních stanovišť, kde lze najít všechny tři nádoby na separovaný odpad. Celkem mohou občané v Ostravě najít 1143 separačních hnízd.

Ostravané v roce 2009 vytřídili do barevných kontejnerů OZO Ostrava celkem 8 323 tun odpadu, z čehož bylo 3300 tun papíru, 2 204 tun skla a 2 819 tun plastů. Celkem vyprodukovali 86 061 t odpadu (z toho 60 702 směsného komunálního odpadu). „Znamená to, že Ostravané minulý rok vytřídili o třetinu více odpadu v roce 2008. V porovnání s rokem 2006 je to dokonce dvojnásobek,“ poukázala na vzrůstající zájem Ostravanů o třídění Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí Centra odpadové výchovy a propagace společnosti OZO Ostrava.
OZO Ostrava se snaží podpořit třídění odpadu nejen vybudováním míst s kontejnery, ale také rozšířením komodit pro separaci. „Ve spolupráci se společností EKO-KOM a městem Ostravou jsme ve vybraných částech Ostravy spustili pilotní projekt sběru kovových obalů. Záměrem tohoto projektu je ověřit možnost rozšíření systému separace odpadů v Ostravě o další komoditu a také vybrat optimální způsob sběru těchto obalů,“ uvedla Mgr. Karasová. Kontejnery na kovové obaly najdou v separačních hnízdech zatím jen obyvatelé Slezské Ostravy a Ostravy-Jihu. Po vyhodnocení projektu na začátku roku 2011 bude rozhodnuto, zda budou moci kovové obaly třídit všichni Ostravané.
Veškerý separovaný odpad je z kontejnerů svážen odděleně na dotřiďovací linky OZO Ostrava (sklo a plasty), případně obchodních partnerů (papír). Na dotřiďovacích linkách se vybírají především odpady vhodné k materiálové recyklaci.

Jak jsou v současné době využívány separované složky odpadu, které sváží OZO Ostrava:

Plasty se v Ostravě sbírají spolu s nápojovými kartony do žlutých kontejnerů. Jsou sváženy na dotřiďovací linku v Ostravě-Kunčicích. Zde jsou z plastů vytříděny materiálově využitelné typy plastů - PET lahve, polyetylenové fólie, duté plasty a nápojové kartony, které OZO Ostrava dodává jednotlivým zpracovatelům. PET lahve jsou dále většinou zpracovávány na umělá vlákna. Duté plasty slouží k výrobě lisovaných plastových výrobků, například zatravňovacích dlaždic či plastových plotů, fólie k výrobě nových plastových fólií. Nápojové kartony se po vytřídění využívají k výrobě recyklovaného papíru nebo lisovaných desek pro stavebnictví. Zbytek plastu, který po dotřídění na lince zůstává, je využit energeticky. OZO Ostrava z něj (a dalších spalitelných materiálů) vyrábí náhradní palivo pro cementárny. Kromě tradičního odběratele paliva se pro spalitelné odpady podařilo v nedávné době najít odbyt v další cementárně.

Sklo se v Ostravě sbírá pomocí zelených kontejnerů – zvonů. Cílem třídění je získat odděleně sklo bílé (alespoň 30 %) a barevné, navíc vyčištěné od nežádoucích příměsí, které se v kontejnerech vyskytují. Na třídicí lince OZO Ostrava se připravuje pro zpracování nejen sklo svezené ze svozové oblasti OZO, ale dovážejí ho sem i další svozové společnosti, které svážejí separovaný odpad například v Karviné, Havířově nebo Bohumíně. Pro takto roztříděné sklo má OZO Ostrava zajištěn odbyt ve sklárnách, kde se vyrábějí nejrůznější typy obalového skla pro potravinářské závody v celé republice i v zahraničí.

Papír se v Ostravě sbírá prostřednictvím modrých kontejnerů. Papír svezený z modrých kontejnerů, soukromých výkupen papíru i z ostravských škol dodává OZO do dvou společností, kde se papír na lince dotřiďuje podle jednotlivých typů. Ty pak papír po dotřídění dodávají papírnám nejen u nás, ale i v zahraničí. Papír je významnou druhotnou surovinou, bez které se současná výroba papíru jen těžko obejde.

Pošlete video emailem